Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Ma szerda van, 2019. március 20. Az év 79. napja, az időszámításunk kezdete óta eltelt 737535. nap.
Lapozzon a lap tetejére

Lap tetejére

Életműdíjat kaptak Rátz tanár úr méltó utódai

Életműdíjat kaptak Rátz tanár úr méltó utódai
Kulcsár László

Irigylésre méltóan finom érzékkel kutatták föl és jelölték reménybeli kitüntetésre – az idén immár tizenhetedik alkalommal – azokat a tanárokat és pedagógusokat (igen, így helyes ebben az esetben!), akik közül ilyenkorra, november végére megtalálják azt a nyolcat, aki érdemes „a tanári hivatás Kossuth-díjára”, azaz a Rátz Tanár Úr Életműdíjra. (Kép: Rátz tanár úr iskolája, a budapesti, Fasori Gimnázium a https://www.legifoto.com felvételén.)

Ma őket, a nyolcakat ünnepelték nagyon sokan – családtagok, kollégák, tanítványok – a legméltóbb környezetben, a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. Hagyományosan két-két matematika-, fizika-, kémia- és biológiatanárt illet meg az Ericsson Magyarország, a Graphisoft SE és a Richter Gedeon Nyrt. által alapított erkölcsi és anyagi elismerés. Olyanokat, akik pályájuk jó néhány évtizede alatt tanítványok ezreivel igyekeztek nem csupán elsajátíttatni a gyönyörűséges és nehéz természettudományokat, köztük azt a matematikát, ami képes mindent leírni-kifejezni, ami az életünk, hanem megszerettetni is e tantárgyakat olyannyira, hogy diákjaik közül számosan mára az „oskolamesterek” kiváló követői, kutatók, professzorok, nemzetközi rangú tudósok lettek, nem egy esetben csak azért, mert a tanárnő, a tanár úr egy-egy áldott pillanatban olyant mondott, mutatott, ami lángra gyújtotta a minden jóra, érdekesre és értelmesre fogékony 11–18 éves lányok, fiúk tudásmécsesét.

Azt teszik-tették, mint idestova évszázaddal ezelőtt a díj névadója, a pesti, Fasori Gimnázium legendás matematika–fizika szakos tanára, a soproni születésű Rátz László, aki kitárta a tudás világra nyíló kapuját a két Nobel-díjas, Harsányi János és Wigner Jenő, valamint a számítógép atyja, Neumann János előtt is…

Még nem tudható, hogy lesz-e Nobel-díjas nem csupán a mai nyolc életműdíjas tanár és pedagógus – és az eddig kitüntetett százhúsz kollégája – tanítványai között, az viszont igen, hisz’ ez derült ki a tanáraikat bemutató méltatók szavaiból, hogy nagyon sokan közülük boldog és tettre kész hivatásgyakorlókká váltak.

A 21. század első évében a Rátz Tanár Úr Életműdíjat megalapított, a tudományos és technológiai kutatásban és újításban élen járó három cég vezetői ma is hangoztatták: a tanári munka erkölcsi és anyagi elismeréséhez kívánnak hozzájárulni, miközben igyekeznek példát is mutatni és követésre serkenteni a hazai gazdasági élet sok-sok szereplőjét: támogassák az oktatást, ha már az állam nem teszi mindazt, ami tőle telhető és kötelessége lenne. A legbusásabban kamatozó befektetés a magyar gazdaság számára ugyanis a jól hasznosítható, korszerű tudás. (…nem pedig az ész nélkül épített stadionok, amelyek csak nyelik a százmilliókat és milliárdokat, ám a köznek hasznot nem hajtanak – a szerk. megj.)

A magyar tudomány szentélyében, az Akadémián ma délben a többi között elhangzott, hogy az ország sok helyéről származó Rátz Tanár Úr életműdíjasok meglehetősen eltérő adottságokkal, lehetőségekkel rendelkező iskolákban tanítanak. „Életművükben azonban közös, hogy a reáltantárgyak oktatási színvonalának emeléséért dolgoznak, diákjaik sikeresen szerepelnek országos tudományos versenyeken, és az oktatás mellett gyakran tankönyvek, szakmai folyóiratok szerzői. A tehetséggondozás mellett törekednek a természettudományos tudást nem csupán a legjobbakkal, hanem valamennyi diákjukkal elsajátíttatni és széles látókörű felnőtteket nevelni.”

Amikor az Ericsson, a Graphisoft és a Richter Gedeon-gyár Alapítványa a Magyar Természettudományos Oktatásért kuratóriuma létrejött, nemes célként fogalmazta meg: ne csupán a világhírű tudósok, hanem az ő tanáraik nevét is ismerje meg ország s világ.

Az idei kitüntetettek névsorban:

Dr. Antal-Szalmás Lajosné nyugalmazott kémiatanár, a Kossuth Lajos Tudományegyetem Gyakorló Gimnáziumának kémiatanára, majd vezető tanára volt közel harminc esztendeig. Nyugállományba vonulását követően a Református Gimnáziumban óraadóként tevékenykedett.

Tehetséggondozói tevékenysége mintaértékű és kimagasló. Ezt bizonyítják diákjainak versenyeken elért kiváló eredményei. Több tanítványa is előkelő helyezést ért el az országos tanulmányi versenyeken. Minden évben volt országos döntős tanulója az Irinyi János Középiskolai Kémiaversenyen is. Diákjai a KÖKÉL-ben közölt feladatok rendszeres beküldői és kiemelkedő megoldói voltak.

Segítőkészsége, lelkiismeretes, odaadó munkája kollégáit is elbűvölte. Szívesen gondozta a pályakezdő pedagógusok útkeresését, tanácsaival, példamutatásával segítve őket a szakma elsajátításában.

Felkészültsége és emberi tulajdonságai alapján nem véletlen, hogy pedagógiai, nevelő-oktató munkájának az eredményessége nemcsak a gimnáziumon belül, de országos szinten is jelentős.

Pályájának egyik fő területe szakvezetőként a tanárképzés. 26 év alatt közel 250 tanárjelölt pályakezdését segítette. Nevéhez is fűződik a kémia-fizika tagozatos osztályok tematikájának kidolgozása, összeállítása. A fakultációra történő áttéréskor további új tanterv készítésében vett részt. Ennek jegyében több továbbképzést tartott kollégáinak.

Rendszeresen publikálta Kémia Tanítása folyóiratban, több szakmai írása jelent meg a Kossuth Lajos Tudományegyetem, Kémia Szakmódszertan gondozásában megjelent Módszerek és Eljárások sorozatban.

Kiemelkedő szakmai munkáját, elkötelezettségét az Oktatási Minisztérium elismerő oklevelével, a Magyar Kémikusok Egyesülete Oktatási Bizottsága elismerő oklevelével és Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel ismerték el.

Dr. Antal-Szalmás Lajosné emberi tulajdonságai, szakmai munkája és kiváló tehetséggondozói tevékenysége alapján méltó a Rátz Tanár Úr Életműdíj elnyerésére.

Dancsó Éva az egyetem elvégzését követően vegyipari kutatóként kezdte pályafu­tását. Majd évtized múltán a tanári hivatás felé fordult. Tizennyolc évig a budapesti Eötvös József Gimnázium tanára volt.

Szabadidejét önzetlenül felhasználva szakköri tevékenységeken keresztül igyeke­zett diákjai tehetségét kibontakoztatni. A labormunkán kívül sok olyan érdekes témakörrel ismertette meg tanítványait, amelyek túlmutatnak a középiskolai tananyagon. Látványos kísérletekkel keltette fel diákjai érdeklődését, hogy a kémia tantárgy mindenkinek élővé és érdekessé váljon.

A tehetséggondozásban látványos sikereket ért el. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntőiben 18 tanítványa szerepelt sikerreé. Két tehetséges növendéke diákolimpikonként ezüstéremmel tért haza.

Diákjai rendszeresen vesznek részt országos konferenciákon (pl. TUDOK, Kémikus Diákszimpózium). A kutatómunkának, a kísérletek megtervezésének, elvégzésének, mérések lebonyolításának, az eredmények értékelésének támoga­tására sok időt, energiát fordít.

A Park Kiadó gondozásában megjelenő Kémia Munkafüzet a Park-Usborne Kémia Enciklopédiához című könyv, valamint az ehhez tartozó tanári kézi­könyv társszerzője.

Tartott tehetséggondozást a kémiatanításban, műhely-foglalkozásokat a kémia­tanári konferenciákon. Alapító tagja a Kutató Tanárok Országos Szövetségének (KUTOSZ). Tagja a Magyar Kémikusok Egyesülete Kémiatanári Szakosztályá­nak, tagja volt az Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny verseny- bizottságának is.

Szakmai munkáját több díjjal is jutalmazták: elnyerte a Szent-Györgyi Albert Arany Emlékérmet, Magyar Kémiaoktatásért díjat.

Dancsó Éva munkássága, a kémia oktatásában elért eredményei, a tehet­séggondozásban kifejtett tevékenysége által méltó a Rátz Tanár Úr Életműdíj elnyerésére.

Egyed László 1987-ben végzett a szegedi József Attila Tudományegyetem matematika-fizika tanári szakán. 1988 augusztusától a bajai III. Béla Gimnázium matematika- és fizikaszakos tanára, 1994-től a matematikai munkaközösség vezetője.

Munkáját az elhivatottság, a diákok tisztelete és szeretete, valamint kivételes szakmai igényesség jellemzi. Tanítását sodró lendülettel, színes előadással fűszerezve végzi. Tanári egyéniségével nemcsak magával ragadja a hallgatóságot, hanem a különleges munkakapcsolatot tanítványaival tartósan fenn is tartja.

Tanórai munkája mellett rendszeresen tart szakköri foglalkozásokat tehetséges diákok számára. Minden évben nagyon sok tanulója vesz részt matematikai versenyeken, ahol kimagasló eredményeket érnek el.

Közreműködője különböző matematikai versenyek szervezésének és lebonyo­lításának (Bátaszéki, Kalmár László és Zrínyi Ilona Matematikaversenyek). Több éven keresztül a Zrínyi Ilona Matematikaverseny egyik feladatsorának készítője. Az utóbbi években a „Matematikai tréning” táborokban és a Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozón tart foglalkozásokat, ami a Szám-Vetés és a Talentumok című kiadványokban megjelent.

Aktív szerepet vállal előadóként az „Általános- és Középiskolai Matematikai Tehetséggondozás” című továbbképzésen, a „Rátz László Vándorgyűlésen” és a „Szabadkai Nyári Akadémián” is. A tanártovábbképzésekre készült előadásait módszertani kiadványokba szerkesztve juttatja el kollégáinak. A Bolyai János Matematikai Társulat Oktatási Szakosztályának tagja.

Eddigi munkáját több kitüntetéssel ismerték el, 2010-ben Beke Manó Emlékdíjat, 2012-ben Ericsson-díjat, 2013-ban Bonis Bona - „A nemzet tehetségeiért” díjat kapott.

Kivételes emberi és szakmai kvalitásának, elhivatottságának, tehetséggondozó tevékenységének méltó elismerése a Rátz Tanár Úr Életműdíj.

Gál Béla egyetemi tanulmányait Szegeden, a József Attila Tudomány- egyetemen végezte, ahol biológia-kémiaszakos tanári diplomát szerzett. 1982 óta a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium kémia-biológia szakos tanára, majd 2005 óta igazgatója is.

Az elmúlt több mint három évtizedben rendkívül odaadóan és eredménye­sen végezte tanári munkáját és iskolaszervező tevékenységét. Gál tanár urat a következetesség és emberség jellemzi, minden nevelési helyzetben a mai napig ösztönzően hat tanítványaira és kollégáira egyaránt.

Kiemelkedő tehetséggondozó munkáját bizonyítja az általa felkészített diákok számos jó helyezése és különdíja a különféle biológiai és kémiai versenyeken.

Kidolgozója és alapítója, valamint sokáig meghatározó tanára volt az orszá­gosan egyedülálló biofizika tagozatnak. Tantárgyszakmai tudását bizonyítja, hogy pályája során kölcsönös tiszteleten alapuló folyamatos kapcsolatot ápolt az Orvostudományi Kar, a Természettudományi Kar és az MTA Szegedi Biológiai Központjának vezető kutatóival, oktatóival.

Az évtizedek munkája során felhalmozott és folyamatosan naprakészen tartott tudását nem kizárólag saját tanítványai számára hasznosította. Tehetséggondozó tankönyvsorozatot írt, amely mára klasszikus és minden felvételiző számára megkerülhetetlen művé vált. A méltán gyors sikert arató tankönyveket azóta feladatgyűjteménnyel is kiegészítette.

Gál Béla jelentős szerepet vállalt a kétszintű érettségi rendszer beveze­tésében is. Kisebb megszakítással közel két évtizedes igazgatósága alatt a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium mára az ország egyik legjelentősebb középiskolai természettudományos oktatási centrumává fejlődött.

Gál Béla sokoldalú, kiemelkedő munkája, emberi tulajdonságai, értékei alapján méltó a Rátz Tanár Úr Életműdíj elnyerésére.

Mester András matematika-fizikaszakos középiskolai tanár. Középiskolai tanárként Miskolcon a Zrínyi Ilona Gimnáziumban (1978–82), a Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskolában (1988–92) és a Diósgyőri Gimnáziumban (1992–2015) tevékenykedett, illetve 2002–11 között Miskolcon a Városi Pedagógiai Intézet fizika szaktanácsadója volt. 2015 decembere óta nyugállományban van.

Pályáján olyan középiskolákban tanított, ahol a versenyeredményekben megmutatkozó fizikatanításra kevés esély volt, így inkább a gyakorlat-központú oktatásra és az innovációra koncentrált.

Ugyanakkor a tehetséggondozás terén elévülhetetlen eredményei voltak és vannak. Jelenleg is tagja az Országos Szilárd Leó Fizikaverseny, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szakközépiskolások Törő Gábor Fizikaversenye és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei gimnazisták Nagy László Fizikaversenye versenybizottságának.

A Diósgyőri Gimnázium által 2002 óta gimnazistáknak rendezett Fizika­vetélkedő megálmodója és szervezője. 2007 óta szervezi és vezeti a Magyar Nukleáris Társaság nukleáris szaktáborát középiskolások számára. A Fizika- tanári Ankétok állandó résztvevője, esetenként előadója, illetve 2004 óta egyik fő szervezője.

22 szakmai publikációja közül csak a Fizikai Szemlében megjelent 7 és a Nukleonban megjelent 2 közleményét emeljük ki.

A fizika oktatásán, versenyszervezéseken, tanügy-igazgatási tevékenységein túl említésre méltó a közéleti tevékenysége is. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat (ELFT) Borsod-Abaúj-Zemplén megyei területi csoportjának titkára (1999–2004); az ELFT főtitkár-helyettese (2004–08) és Középiskolai Oktatási Szakcsoportjának titkára (2004–08 és 2011–15); az ELFT alelnöke (2007–11 és 2013–15); a Magyar Nukleáris Társaság (MNT) elnökségi tagja (2002 óta); az MNT Tanári Tagozatának elnöke (2007–10). 2015-ben fizika szaktanácsadói és mesterpedagógusi minősítést szerzett.

Mester András életpályája alapján méltó a Rátz Tanár Úr Életműdíjra.

Dr. Mezei István 1969-től 2017-ig az ELTE TTK Analízis tanszékén dolgozott tanársegédként, majd adjunktusként. Egyetemi állása mellett 1987-től 2017-ig az Óbudai Árpád Gimnázium óraadó tanára volt.

Munkáját mindig a pontosság, precizitás, a diákok és kollégák tisztelete, szeretete jellemezte. Táblahasználatának egyedisége, tanóráinak jó hangulata és kiemelten jó hírneve miatt órái mindig vonzották a diákokat. Mindig a diákok képességeihez igazította magyarázatainak mélységét, minden diákkal szemben teljesíthető, korrekt és egyben motiváló elvárásokat fogalmazott meg.

Aktívan kivette részét a tanórákon túlmutató tevékenységekből is. 1984-től 1995-ig az Arany Dániel Matematikaverseny Kezdő Bizottságának tagja volt. Bármikor lehetett rá számítani versenyek, kirándulások kísérő tanáraként, ahol nyugalmával, kitartásával, jó kapcsolatteremtő képességével kivívta a kollégák és a tanulók szeretetét.

Rendszeresen foglalkozott a speciális figyelmet igénylő, így a kiemelkedően tehetséges tanulókkal is. Ennek is köszönhető, hogy a matematikai OKTV-n egyik tanítványa első helyezést ért el. Sok diákja jutott be a nemzetközi diák­olimpia, az OKTV és a különböző országos versenyek döntőibe. Ugyanakkor senkit nem hagyott az „út szélén”, mindig törekedett arra, hogy a nehezebben haladókat egyéni módszerekkel zárkóztassa fel a közösséghez.

Közvetlensége, természetes viselkedése, örökké mosolygós szeme, üde színfolt volt a gimnáziumi mindennapok során. Hatalmas tárgyi tudása emberséggel, szerénységgel, életszeretettel és empátiával párosulva életre szóló tudást adott tanítványainak.

Szakmai felkészültségében, emberi kvalitásaiban kiváló tanár, akinek magával ragadó, egyedi, humoros előadásmódja még a nehezebb órákat is élvezetessé tette.

Szakmai és emberi tulajdonságai alapján dr. Mezei István méltó a Rátz Tanár Úr Életműdíjra.

Dr. Mezei István nem érhette meg a mai díjkiosztót, súlyos betegsége elszólította egy örök iskolába. A kitüntetését legifjabb fia, Bálint vette át ezekkel a szavakkal:

Én nem készültem beszélni, de most, ahogy apuról – ahogy én hívtam: Papiról – láttam a filmet, úgy gondoltam, hogy lesz valamennyi erőm beszélni róla és átadni egy-két emléket önöknek, akik, azt hiszem, hogy a legtöbbet jelentették neki. Az ő örök szerelme a tudomány volt, amit Titter tanárnő mondott, a zene, a színház, az irodalom, azt hiszem, a teljes humanista kultúrát a magáénak vallotta.

Ő volt számomra a legnagyobb humanista, akit ismertem, az egyetemes emberi értékeknek a legnagyobb hitvallója és ez minket, a gyerekeit egy szilárd értékalapra helyezett, ami egy fantasztikus érték volt, és amit Magyarországon, így 2017-ben, sajnos, már egyre nehezebb ép ésszel, kitartóan képviselni.

Volt egy ígéretem, volt egy csendes ígéretünk közösen,  amit még így az utolsó napokban is mindig megtettünk, hogy várjuk és kivárjuk, amíg az én csodálatos bátyám, egy csodálatos elme, aki most épp Amerikában, a MIT Princeton és Stony Brooks-ban részecskefizikát kutat, egyszer majd úgy fogja érezni, hogy érdemes hazajönni.

Hölgyeim és uraim, ehhez abszolút nem pénz kell, abszolút nem megfogható körülmények, hanem egy olyan hangulatú ország, ahol olyan emberek vannak, mint az én apukám, akik szabadok, akik... függetlenek, a szó legnemesebb értelmében. A függetlenségét persze néha a család is megszenvedte, amikor olyan dolgokra vállalkozott, hogy 66 évesen megmássza a Kilimandzsárót, és mi csak aggódtunk, hogyan fog feljutni, de hát feljutott, ő mindenhová feljutott, az 1300 km-es El Caminót is biztonsággal végiggyalogolta.

Ez a hihetetlen szabadság, kalandvágy és függetlenség hajtotta őt egész életében, akinek a szilárdsága, humanizmusa és értékrendje gyökeret vert az összes diákjában, talán még jobban is, mint amit a tudomány kemény területein átadott nekik.

Nagyon szépen köszönöm a kedves szavakat az elején, megerősítem, hogy az utolsó pillanatig nagyon mosolygott, boldoggá tette, hogy élete legnagyobb elismerését, a Rácz Tanár Úr Életműdíjat megkaphatta. Élete utolsó perceiben is azon küzdött, hogy rákerülhessen a kisfilmre és itt lehessen a pódiumon. Most már csak én lehetek itt helyette, de rá gondolok és az ő értékeit fogom továbbvinni, és az az ígéretem örök érvényes marad, hogy én majd helyette is kivárom azt a pillanatot, amíg a bátyám úgy fogja érezni, hogy újra érdemes visszajönni.

Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket!

Dr. Piláth Károly 1979-ben kémia-fizika, 2005-ben informatika szakos kö­zépiskolai tanári oklevelet szerzett. Egyetemi doktori disszertációját 1985-ben védte meg fizikából. Kezdetben fejlesztőmérnökként dolgozott, ekkor fejlesztette ki azt az oszcilloszkópot, amelynek kijelzője egy közönséges televízió volt, így azt egy teljes osztály jól láthatta. Ezzel az eszközzel 1983-ban az Országos Fizikatanári Ankéton II. díjat nyert.

Tanárként 1997-től a budapesti Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnáziumban fizikát és informatikát tanított. 2005-től az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumban oktat. Kezdetektől kiemelten foglalkozott a tehetséges ta­nulókkal, tevékenységének eredményességét bizonyítják a tanítványai által országos és nemzetközi versenyeken szerzett díjak is.

Az újítás az életeleme. Hosszú ideje dolgozik azért, hogy a számítógépet mérőeszközként lehessen használni a fizika oktatásában. Nevéhez fűződik például több hangkártya alapú mérőprogram kifejlesztése.

Az Országos Fizikatanári Ankétok és Eszközbemutatók állandó résztvevője és rendszeres díjazottja. Cikkeivel jelentősen hozzájárul, hogy a tanárok modern, otthon készített eszközökkel egészítsék ki szertárukat. Jelentős szerepe volt az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumában megvalósult Öveges-labor létrehozásában.

Kiemelkedő szerepet vállalt a fizika népszerűsítésében is. Számos rendez­vényen tartott előadást, kísérleti bemutatót. Többször képviselte a magyar fizikatanárokat nemzetközi konferenciákon.

Szakmai, pedagógiai tevékenységét több díjjal is elismerték, így többek között átvehette a Kiváló Feltaláló miniszteri kitüntetést, a Mikola Sándor-, az Öveges József-díjat, az Ericsson-díjat, az Innovatív Tanárok Fóruma különdíját és a Marx György által alapított Vándorplakettet is.

Dr. Piláth Károly a szakma meghatározó egyénisége, az itt felsorolt eredmé­nyei és egész eddigi pályafutása alapján egyértelműen méltó a Rátz Tanár Úr Életműdíjra.

Zátonyi Szilárd 1989-ben kezdett tanítani – mostani nevén – a győri Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumában. Munkájára mindig igényes, precíz pedagógus, aki mindazon tehetségnek birtokában van, ami a szaktanárt igazi pedagógussá teszi.

Átütő erejű szakmai tudása, gyermek- és munkaszeretete példamutató. Órái élveze­tesek, változatosak, rengeteget szemléltet. Érdekes előadásait figyelemfelkeltő látni­valókkal, makettekkel, preparátumokkal, gyűjteményének egyes darabjaival színesíti.

A színvonalas és eredményes tanórai munka mellett nagy gondot fordít a tehet­séggondozásra. Tanítványai minden évben fényesen szerepelnek a legkülönfélébb tanulmányi és tehetségkutató megmérettetéseken.

A tananyag tanításán túl diákjai szemléletének, világképének formálásában aktívan részt vállal. Nézete szerint a kötelező megtanulása után fontos az élmény és a megfigyelés együttes hatása. Kezdeményezésére a Természetbúvár Szakkör 1990 óta működik a győri iskolában. A szakkör célja a diákok környezettudatos szemléletformálása, az élő és élettelen természet szépségeinek megismertetése iskolán kívüli keretek között.

Aktív szerepet vállal a Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny országos döntőjének lebonyolításában.

Az Apáczai Kiadó gondozásában jelent meg az általa írt és illusztrált Biológia 10-11-12 gimnáziumi tankönyvcsalád. Tankönyveit az ország számos oktatási intézményében használták nagy megelégedéssel.

Olyan pedagógus, aki a változások ellenére is csendben teszi a dolgát, egyéniségé­vel, személyes varázsával, odaadásával neveli, tanítja a diákjait, vezeti, terelgeti is őket. Karizmatikus, elhivatott tanár. Környezetbarát, ökocentrikus gondolkodásmódja, valamint közvetlen, szinte baráti viselkedése példaértékű diákjai körében.

Zátonyi Szilárd munkássága, a biológia oktatása terén elért eredményei, a tehetséggondozásban kifejtett tevékenysége miatt méltó a Rátz Tanár Úr Életműdíj elnyerésére.

A díjátadó napján avatták fel az Aquincumi Technológiai Intézetben Rátz tanár úr első szobrát Magyarországon. Az intézmény, amely informatikát tanít a legjobb amerikai egyetemekről érkező diákoknak, Rátz László ikonikus tanáralakját választotta példaképül. A bronz mellszobor Tóth Ernő szobrász alkotása.

 

Címkék