Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Lapozzon a lap tetejére

Lap tetejére

Adatvédelmi nyilatkozat

A honlap használata közben megadott és kezelt személyes adatokhoz kizárólag az infovilag.hu arra kijelölt munkatársai, és a rendszergazdák férhetnek hozzá, kivéve a használói nevet és e-mail címet, amit a hozzászólások használata közben a portálra látogató bármely személy megismerhet.

A regisztrációkor, illetve el?fizetéskor személyes adatok megadását kérjük (név, azonosító, jelszó, jelszó meger?sítése, születésnap, végzettség, telefon, e-mail, ország, irányítószám, város, utca, házszám, cégnév, munkakör, ágazat, havi nettó kereset), amelyeknek csupán azon részét kötelez? kitölteni, amelyek a regisztrált használó egyértelm? azonosításához, ill. az el?fizetés adminisztratív (pl. számlázás) ügyintézéséhez szükségesek.

Felhívjuk használóink figyelmét, hogy az általánosan kötelez? adatok mellett Hírlevél-szolgáltatásunkhoz és nyereményjátékainkhoz az e-mail cím megadása is kötelez? (a hírlevél kézbesítéséhez, ill. az esetleges nyereményr?l való értesítéshez szükséges).

Az e-mail cím megadásával a használó engedélyezi, hogy az infovilag.hu részére a honlap m?ködésével, új szolgáltatások bevezetésével kapcsolatos, kedvezményes el?fizetési lehet?ségekr?l informáló vagy más reklám tartalmú e-mail üzenetet küldjön.

A reklámüzenetek küldését e-mail címe törlésével, vagy az infovilag@infovilag.hu címre küldött e-maillel tilthatja le. A regisztrációkor nem kötelez?en elkért adatok megadásáról mindenkor a használó dönt, saját belátása szerint.

A megadott adatokat a személyes adatok védelmér?l és a közérdek? adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény el?írásait betartva kezeljük, azokat harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha az adattovábbítás törvényben el?írt kötelességünk. A megadott adatokból anonimizált módon statisztikákat készítünk, amelyeket saját céljaink érdekében felhasználunk, meghatározott esetekben pedig partnereink számára is elérhet?vé teszünk, oly módon, hogy a készített statisztikák adatai egyedi azonosítókhoz ne legyenek kapcsolhatóak.

Az Interneten nyílt csatornákon áramlanak az információk; ez technológiailag lehet?vé teszi, hogy az adatok elküldésének pillanatában az infovilag.hu-n kívülálló személyek hozzájussnaak a használó egyedi azonosítójához és jelszavához.

Ezt a jogsért? magatartást az infovilag.hu teljes mértékben kizárni nem tudja, azonban a személyes adatok biztonsága végett a belépés funkciót biztonságos csatornán (SSL) keresztül szavatolja.

A honlap látogatásakor bizonyos tartalmak automatikusan generálódnak a honlapot futtató webszerveren (pl. a látogató IP-címe, a látogatás id?pontja, valamint a böngész? és operációs rendszer típusa). Ezen adatokat kizárólag arra használjuk, hogy a honlap forgalmát figyelemmel kísérjük, és további fejlesztéseink céljából megismerjük használóink látogatási szokásait. Ezen adatokat a megjelölt céloktól eltér? célra nem használjuk fel.

Honlapunk bizonyos elemei (ált. hirdetések) ún. “cookie”-t (kis méret? adatfájlt) küldenek ki használó számítógépére. A “cookie”-k tárolhatják a használó személyes beállításait (login név, jelszó, beállítások stb) és a látogatás idejét. Ha a használó nem kívánja ezen adatfájlokat fogadni, azokat az internet-böngész?jének (Microsoft Internet Explorer) Eszközök / Internet-beállítások / Adatvédelem menüpontja alatt tilthatja le.

Figyelem! A “cookie”-k teljes tiltása bizonyos honlapok és funkciók m?ködésképtelenségét vonhatja maga után!

A naplófájlokban tárolódó adatokat az adatkezel? 7 napig tárolja, ezt követ?en törli ?ket.
A regisztrációkor megadott adatokat a használó kezdeményezésére törli az adatkezel?, a törlési igény bejelentését?l számított 3 munkanapon belül. A törlési igényt e-mailben az infovilag@infovilag.hu címre kell eljuttatni.

Személyes adatai kezelésér?l a használók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezel? kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, id?tartamáról, az adatfeldolgozó nevér?l, címér?l (székhelyér?l) és az adatkezeléssel összefügg? tevékenységér?l, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az infovilag@infovilag.hu címre kell eljuttatni, amire 5 munkanapon belül választ kap az érintett. A használók kérhetik adataik törlését.

Az adatkezel? a személyes adatok védelmér?l és a közérdek? adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján jár el. A felhasználó jogérvényesítési lehet?ségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság el?tt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.

További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltet? munkatársát az infovilag@infovilag.hu e-mail címen.

Hozzászólás moderálási alapelvek

Ha az infovilag.hu tudomására jut, hogy bármely hozzászólás harmadik személy jogait vagy hatályos jogszabályt sért, a vitatott tartalmat azonnal eltávolítja, kártérítési igény esetén a kártérítést a hozzászólást író használóra áthárítja.

A hózzászólások az infovilag.hu ingyenes szolgáltatása, a hozzászólások moderáltak. Az infovilag.hu kiadója nem vállal felel?sséget az egyes hozzászólásokban esetlegesen elhelyezett romboló jelleg? programok, alkalmazások – például: vírusok, férgek, makrók, továbbá az egyéb, fel nem sorolt programok, alkalmazások – okozta károkért, bár lehet?ségeihez mérten mindent megtesz ezek elkerülése, kisz?rése érdekében.

A közölt véleményekért, hozzászólások tartalmáért a felel?sség kizárólag az azt író használót terheli, ugyanakkor hozzászólás közzétételével hozzájárul, hogy véleményt az infovilag.hu a használónév megjelölésével idézze, felhasználja.

A honlap hozzászólásaiban található véleményeket az infovilag.hu munkatársai ellen?rzik.

A használók

Az infovilag.hu hozzászólásai nyilvánosak, azokat bárki használhatja. A nem regisztrált használók csak olvashatják a hozzászólásokat, a regisztrált használók nézeteiket, véleményüket, gondolataikat a jelen MODERÁLÁSI ALAPELVEKBEN szabályozott módon tehetik közzé.

Bárki, aki az infovilag.hu hozzászólásainak használójaként regisztrálja magát, egyúttal elfogadja és tudomásul veszi a jelen MODERÁLÁSI ALAPELVEKBEN meghatározott szabályokat, feltételeket is.

Az adatvédelem

Az internetes hozzászólások – így az infovilag.hu-é is – jellegükb?l adódóan névtelenséget biztosítanak felhasználóiknak. Bizonyos megkötésekkel minden felhasználó olyan álnevet (“nicket”) választhat magának, amilyet akar.

Az infovilag.hu – a mindenkor hatályos törvények, valamint az adatvédelmi biztos ajánlásai szerint – saját felel?sségi körén belül minden t?le telhet?t megtesz a használók személyes adatainak védelméért.

Fontos szempont, hogy ha a használó személyének valóságos (“IRL”) azonosítására alkalmas bemutatkozást tesz közzé, azt bárki(k) megismerheti(k), tárolhatja(ák), felhasználhatja(ák). Ez az infovilag.hu felel?sségi körén kívül es? dolog, mindössze annyit tehet, hogy az esetleg törölt adatok visszamásolását, az ezekre való hivatkozást szankcionálja.

A hozzászólás közzétételével a használó lemond hozzászólása feletti rendelkezési jogáról, anyagi vagy más jelleg? követelést a kés?bbiekben arra alapozva nem támaszthat.
Különösen indokolt és méltányolható esetben, saját kérésre az infovilag.hu “Törölt nick”-ké átírva megsemmisítheti az adott álnevet, valamennyi hozzászólását beolvasztva ezen gy?jt?név hozzászólásai közé – ám err?l dönteni kizárólag a szerkeszt?ség és a moderátori kör feladata.

Nyomatékosan kérjük tehát, hogy hozzászólásai megtétele el?tt minden felhasználónk alaposan és körültekint?en mérlegelje azt, hogy mit, milyen formában tesz közzé! A mérlegelés során mindenképpen érdemes szem el?tt tartani, hogy a hozzászólásokat archiválja az infovilag.hu, ezért bárki által, több év elteltével is visszakereshet? egy adott nick – akár összes – hozzászólása!

Moderálási alapelvek

Az infovilag.hu összes hozzászólása moderált. A moderátorok tevékenységüket az infovilag.hu felkérésére végzik. Alapvet? feladatuk, hogy biztosítsák a normális beszélgetés lehet?ségét. A moderálás ebb?l adódóan szubjektív; egyetlen kontrollja, hogy a különböz? vélemény?, vérmérséklet? moderátorok látják, figyelik, és alkalmanként felülbírálják egymás tevékenységét, intézkedéseit.

Kérjük, hogy ha egy felhasználónk olyan bejegyzésre bukkan, amely megítélése szerint jelen Moderálási Alapelv valamelyik pontjába ütközik, esetleg egyéb módon akadályozza a kulturált társalgást, jelezze azt az infovilag@infovilag.hu címre küldött elektronikus levélben!

Hozzászólások törlése
A moderátorok joga és kötelessége, hogy az itt következ? pontok valamelyikét megvalósító hozzászólásokat a hozzászólás adatbázisából törlésre kijelölje.

Jogsért? hozzászólások
Jogsért? minden olyan hozzászólás, amely közzétételének id?pontjában hatályos jogszabályba ütközik, illetve b?ncselekményre vagy egyéb jogsértésre történ? felhívást, arra való jelentkezést tartalmaz.

Nickhamisítás
A nick (álnév) a virtuális személyiség hordozója. A valós személyiségt?l eltér?en kötelezettségei nem lehetnek, viszont bizonyos korlátozott jogok megilletik, ezért célszer? gondosan eljárni a nick kiválasztásakor. Nem választható olyan nick, amely a valós életben:

  • védett név
  • mai, vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszerepl?, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezetett neve
  • más személy jogos és méltányolható érdekeit sért? név
  • obszcén vagy trágár kifejezés
  • rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi hovatartozását gyalázó, sért? kifejezés
  • burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthet?

Ha egy használó – jóhiszem?en – a hozzászólásban már létez? nick egyik variánsát regisztrálja, a moderatúra felkérheti a kés?bbi felhasználót egy új, alternatív nick választására, és átírhatja arra a kérdéses álnevet. (Szükség esetén az átnevezésig a kés?bb regisztrált nick hozzászólási lehet?sége korlátozható.)

Tiltott nicknév vállalása
Nem használható olyan nick sem, amely egyértelm?en köthet? egy (ideiglenes vagy végleges) tiltás alatt lév? másik nickhez. Az ilyen tevékenység az adott álnév azonnali, végleges tiltását vonhatja maga után.

Témarombolás
Technikai rombolás: JAVA-alkalmazások, nagyméret? képek (>20 kB), nagy terjedelm? szövegek bemásolása, a topicok letöltését akadályozó vagy lényegesen lassító csatolások (“linkek”), képek, elrontott HTML-kódok, automatikusan induló fájlletöltések, átirányítások és minden más olyan beavatkozás, ami megváltoztatja a topic méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszer? használatát.
Tartalmi rombolás: a kulturált, folyamatos társalgást felt?n?en, szándékosan akadályozó és zavaró, agresszív vagy témán kívüli (“offtopic”) hozzászólások.
Ismétlés (“flood”): ha nem szándékos (azaz véletlen) az ismétlés, egy bejegyzés meghagyása mellett a többi példány törlésre kerül. Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást egy vagy több topicban, több alkalommal helyez el.

Alpári illetve agresszív, fenyeget? hangnem
Azt, hogy egy hozzászólás alpári, agresszív vagy fenyeget?-e (stb.), a moderátorok feladata eldönteni az adott hozzászólás, illetve a téma jellegének függvényében.

Bárki valós, személyes adatának (név, lakhely, munkahely, beosztás stb. – ún. “IRL-adatok”) engedély nélküli közzététele tiltott – és így törlésre kerül –, ha az érintett azokat (az infovilag.hu bármelyik hozzászólásán) nem saját maga hozta nyilvánosságra. Ellenkez? esetben is kötelez? hivatkozni az illet? használó azon hozzászólására, ahol személyes adatait közzétette vagy arra egyértelm?en utaló csatolást (linket) helyezett el.

A jó ízlést sért? képeket tartalmazó, gy?löletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas hozzászólások, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató csatolások (linkek) szintén tiltottak.

Nicket sért?, azt lejárató, illetve olyan, egyértelm?en nick(ek)hez köthet? topik, amely alpári cím? vagy tartalmú, nem nyitható. Ha egy nick sérelmezi a róla nyitott topicot, kérheti annak törlését akkor is, ha az egyébként nem meríti ki a fent tárgyalt feltételeket. A folyamatosság és olvashatóság meg?rzése végett a Moderálási Alapelvekbe ütköz?, így törlend? hozzászólásokkal együtt a rájuk adott válaszok is törlésre kerülnek (különösen, ha a hozzászóló a ‘válasz erre’ funkciót használta azok megtételekor). Fentiekb?l következ?en azokra a hozzászólásokra, melyek valószín?leg sértik a Moderálási Alapelveket, nem célszer? magában az adott topikban reagálni, hiszen ezek a reakciók is törlésre kerülnek. Sokkal hatékonyabb értesíteni az illetékes moderátorokat.

Letiltások

A moderátorok a jogsért?, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétl?d?en akadályozó felhasználók (azaz akik a V.1. pontjai ellen vétenek) jogosultságait korlátozhatják. A tiltás lehet részleges vagy teljes kör?, ideiglenes vagy végleges. A leggyakoribb eltiltási tételek: egy hét, egy hónap, végleges – annak függvényében, hogy az adott nick el?ször szegi meg a Moderálási Alapelvet, vagy visszaes?ként.

A tiltási tételek nem kötelez?en a fenti sorrendben követik egymást; ha a moderátorok úgy látják jónak, akár azonnal kiszabhatják a legsúlyosabb büntetést is, illetve “átugorhatnak” közbens? tételeket.

Kirívóan durva esetben az adott nick végleges letiltása mellett az összes – addig közzétett – hozzászólásának törlésére is sor kerülhet.

Nickhamisítás, tiltott nicknév vállalása esetén, illetve minden olyan esetben, amikor valaki valamely, egy hozzászóláson már bejegyzett nickre hasonlító, megtévesztésre alkalmas néven jelentkezik be, vagy próbál bejelentkezni, továbbá, ha valaki történelmi személyek, kortárs (magyar, vagy külföldi) közéleti szerepl?k nevét vagy egyéb (jogokkal védett) neveket, elnevezéseket illetéktelenül használ, a beírások törlése mellett a moderátorok összes egyéb jogosultságát is megvonhatják.

A bevezetem.hu vagy a moderátorok által törölt hozzászólások visszamásolása, vagy az azokból való idézés szintén a jogosultságok megvonásával jár.

Kifelé mutató linkekre vonatkozó felel?sség kizárása

A honlapunkon szerepl? egyes hivatkozások, linkek, más tartalomszolgáltatók weboldalaira mutatnak. Ezen oldalak adatkezelési gyakorlatáért, valamint tartalmáért az infovilag.hu üzemeltet?je felel?sséget nem vállal.

A használó regisztrációjával elfogadja a jelen nyilatkozat tartalmát, illetve az abban foglalt feltételeket.